فرایند با حداقل پساب (Minimal Liquid Discharge -MLD):

MLD در مقایسه با ZLD هزینه‌های CPEX و OPEX را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد به دلیل اینکه در ZLD تصفیه %5-%10 پسابی که در انتهای فرایند باقی می‌ماند بسیار هزینه‌بر است. بنابراین در این فرایند دفع پساب تا میزان %95 کاهش می‌یابد در مقابل هزینه‌ی آن به اندازه بخشی از هزینه ZLD است. همچنین هزینه فرایندهای فیلتراسیون در مقایسه با ZLD حداقل ممکن است.

یکی از بخش‌های اصلی هزینه در فرایندهای ZLD، هزینه‌های مربوط به فرایندهای حرارتی است. در فرایند MLD اندازه تبخیرکننده‌ها و کریستالیزورها تا حد ممکن کاهش یافته و استفاده از آنها محدود شده است. علاوه بر تمام این موارد به دلیل استفاده کمتر از انرژی می‌تواند جزو فرایندهای سازگار با محیط‌زیست طبقه‌بندی شود. مراحل اصلی کاربردی در این تکنولوژی شامل اسمز معکوس (RO)، نانوفیلتراسیون (NF) و تعویض یونی (IX) است.