رشد چسبیده با مدیای متحرک(MBBR):

روش MBBR جزء سیستمهای رشد چسبیده می باشد. این روش برمبناي هضم هوازي فاضلاب خام استحصال مي شود. به فاضلاب خام ورودي در بخش هوادهي به طور مداوم اكسيژن منتقل مي شود و لجن فعال حاصل از واكنشهاي بيوشيميايي در بخش ته نشيني رسوب خواهد نمود. در انتهاي فرآيند به منظور ضد عفوني كردن به فاضلاب تصفيه شده در واحد کلرزنی، محلول كلر تزريق مي گردد. لجن فعال سيكل بيولوژيكي پس از يك مرحله تغلیظ آبگيري شده و مي تواند دفع شده و یا به عنوان كود کشاورزی مورد استفاده قرار گيرد. آب ناشي از مرحله تغليظ و آبگیری لجن كه حاوي مواد مغذي جهت رشد و تكثير ميكروارگانيسمهاي بخش هوادهي است، به ابتدای سیستم برگشت داده مي شود.
سيستم كنترل تصفيه خانه، ابزار و لوازم آزمايشگاهي به گونه اي درنظر گرفته شده اند كه بهره برداري و تنظيم بيولوژيكي سيستم تصفيه براي اپراتور آسان باشد.

مزایا:
شوک پذیری بیشتر نسبت به بار آلی و هیدرولیکی ورودی
تولید لجن کمتر و عدم نیاز به برگشت لجن
کیفیت بهتر پساب خروجی
راهبری و نگهداری آسان

در این سیستم تصفیه فاضلاب، با استفاده از ایجاد بستری متحرک برای رشد باکتری ها، زمینه برای ایجاد رشد و حفظ باکتری ها در راکتور بیولوژیک هوازی و یا بی¬هوازی فراهم می گردد. در نتیجه نگهداری باکتری¬ها به صورت فیلم بیواوژیک، کسر باکتری های معلق درون سیستم کاهش خواهد یافت و در نتیجه به حوض ته نشینی کوچکتری نیاز خواهد بود و در تصفیه خانه های کوچکتر می توان به طور کامل حوض ته نشینی را با استفاده از فیلترهای کیسه ای و یا فلزی از سیستم حذف کرد. همچنین غلظت باکتری موجود در یک راکتور بستر متحرک بیولوژیک، در مقایسه با سیستم لجن فعال متعارف بسیار بیشتر خواهد بود و در نتیجه کارایی سیستم بیشتر و حجم آن کمتر خواهد بود. با توجه به موضوع ذکر شده شوک پذیری سیستم و همچنین توانایی تصفیه بار آلودگی بیشتر خواهد شد.

اهمیت استفاده از بسترهای متحرک در سیستم های بیولوژیک بی هوازی و نیتروژن زدایی بسیار بیشتر است چرا که سرعت رشد باکتری ها در این گونه سیستم ها بسیار کمتر از باکتری های هوازی است و استفاده از روشی که مانع از آب بردگی این گونه باکتری ها شود دارای اهمیت زیادی خواهد بود و به نظر می رسد استفاده از پکینگ ها و تبدیل سیستم های لجن فعال به سیستم MBBR راه حل بسیار مناسبی باشد.

در سیستم تصفیه فاضلاب MBBR از آکنه هایی (Packing) استفاده می شود که در مخزن هوادهی شناور می باشند. بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر روی آکنه های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه کننده مواد آلی را بعهده دارند را افزایش می دهند. این روش جهت حذف BOD، COD و نیتروژن بسیار مطلوب است.