راکتور غشائی (MBR):

تصفیه فاضلاب به روش MBR یکی از مدرنترین روش های تصفیه فاضلاب به شمار می آید که این روش تصفیه فاضلاب ترکیبی از روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و فیلتراسیون غشایی می باشد . در این نوع از روش تصفیه فیلتراسیون غشایی جایگزین فرایندهای ته نشینی، فیلتر شنی و گندزدایی به کار گرفته شده در روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب شده است .
از روش تصفیه فاضلاب به روش MBR جهت تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی استفاده می گردد که در حذف آلاینده های آلی و معدنی بسیار موثر می باشد .
فرآیند تصفیه فاضلاب به روش MBR یک فرآیند لجن فعال رشد معلق می باشد که با یک سیستم غشای ممبرانی ترکیب شده است . در این فرآیند، سیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی (زلال سازی) در جداسازی جامدات معلق در سیستم لجن متعارف را برعهده دارد . در فرآیند MBR معمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهی قرار داشته و صورت مستقیم با فاضلاب ومایع مخلوط (Mixed Liquor) در تماس می باشند. در این فرآیند، مقداری هوا نیز از کف واحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی را تمیز نموده وجامدات پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها کنارزده و جابجا نماید. لجن مازاد در این فرآیند نیز معمولا بصورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.

مزایای سیستم MBR :
اشغال فضای کم
امکان تغییر آسان فرآیندهای لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبرانی
کاهش تولید لجن مازاد
انعطاف پذیری برای فاضلاب¬های مختلف
کيفيت بي نظير پساب خروجي
قابلیت استفاده مجدد از جریان تصفیه شده خروجی

کاربردهای فرآیند ممبران بیوراکتور یا MBR :
برای ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری
تصفیه فاضلاب های با غلظت بالا نظیر فاضلاب صنایع غذایی و داروسازی
تصفیه فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها
تصفیه فاضلاب های بهداشتی بخصوص در مناطقی که به لحاظ فضای تصفیه خانه محدودیت وجود دارد
استفاده مجدد و باز گردش پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب