راکتورهای بی هوازی جهت تصفیه پساب های دارای بار آلی زیاد