بیوراکتور بی‌هوازی با بازچرخانی داخلی (Internal Circulation-IC):

راکتور IC تکامل یافته سیستم های هضم UASB و EGSB است و یک نوع هاضم بی هوازی است که در درجه اول برای تصفیه فاضلاب طراحی میشود. در اصل IC برای بهبود نرخ هضم و بازده گاز طراحی شده است و به طور معمول بیوگازهمراه با غلظت بالای متان (%80) تولید می‌کند.
راکتور IC به طور معمول به عنوان بخشی از یک سیستم هضم بی هوازی دارای دو مرحله است. مرحله اول شامل مخزن وقوع واکنش‌های اسیدوژنز و مرحله دوم شامل واکنش‌های هیدرولیز است. پساب خروجی راکتور IC اغلب به تصفیه هوازی برای کاهش BOD و COD و رسیدن به استاندارد تخلیه نیازمند است.