راکتور بستر بیهوازی با جریان روبه بالا (Upflow Anaerobic Sludge Blanket- UASB):

این سیستم با جریانی روبه بالا با راندمان نزدیک به 80% آلاینده های موجود در انواع فاضلاب‌های صنعتی حاوی فلزات سنگین و مواد سمی را کاهش داده و فاضلاب مناسب جهت ورود به سیستم‌های هوازی را مهیا سازد.
این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که فاضلاب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان رو به بالا، از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور می نماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی‌هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسید کربن می گردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و pH است.
راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت آن در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های لجن با دانسیته بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد. در رفرنس متکف درصد حذف COD در دمای 30 درجه سانتیگراد با استفاده از روش UASB بین 85 تا 95 درصد تخمین زده شده است.
ویژگی‌های راکتور UASB:
لجن دانه‌ای –گرانولی و تشكيل بيو فیلم متراکم
توانایی ته نشینی بالا (30 – 80 متر در ساعت)
اجتماع میکروبی متوازن
فعالیت متانوژنی بالا g COD/g VSS.d) 5/0-2)
مقاوم به شوک سمی
طراحی UASB:
اگر ورودی COD بین 5000- 15000 میلی گرم بر لیتر یا بیشتر باشد، روش طراحی باید براساس مقدار بار آلی باشد.
اگر ورودی COD کمتر از 5000 میلی گرم بر لیتر باشد. روش طراحی باید بر اساس سرعت محاسبه شود.
نکته: لایه لجن بلند تر از لایه لجن بستر است.