فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکی : (Electro Coagulation Flotation-ECF)

در روش ECF اکسیداسیون الکترود قربانی (آند) منجر به تولید مواد منعقدساز می شود. یون‌های فلزی تولید شده در الکترود آند با یون‌های هیدروکسید تشکیل شده در الکترود کاتد واکنش داده و هیدروکسیدهای فلزی ایجاد می کنند و این هیدروکسیدهای فلزی نامحلول با گونه‌های یونی باردار، کلوییدها، جامدات معلق و ... واکنش داده و رسوب می کنند. بنابراین اساس این فرایند تولید الکتریکی کاتیون‌ها از آندهای آهنی و یا آلومینیومی به عنوان عامل منعقدساز حذف آلاینده‌ها است و مکانیسم حذف در این فرایند شامل انعقاد، جذب سطحی، ترسیب و شناورسازی است.

ECF شامل سه مرحله اصلی است:
تشکیل عوامل منعقدکننده از طریق اکسیداسیون الکترولیتی الکترود قربانی (آند)
ناپایدار کردن ذرات آلاینده، ذرات معلق و شکستن امولسیون ها
تجمع و بهم چسبیدن فازهای ناپایدار شده

مکانیسم کلی ECF ترکیبی از عملکرد مکانیسم‌های مختلف به طور هم زمان است که به طور زنجیر وار باعث تشدید عملکرد همدیگر می شوند. مکانیسم اصلی در فرآیند ممکن است از طریق فرآیندهای دینامیکی به عنوان واکنش های پیش رونده عمل کند و با توجه به نوع آلاینده و پارامترهای محیطی و عملیاتی تغییر نماید.

از مهم‌ترین واکنش‌های ECF می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
حرکت آلاینده ها به سمت الکترود با بار الکتریکی مخالف و تراکم آنها بواسطه‌ی خنثی سازی بار.
تشکیل یون های مثبت و یون هیدروکسیل منفی و ترسیب آلاینده‌ها.
واکنش یون‌های مثبت فلزی با هیدروکسیل منفی و تشکیل هیدروکسیدهایی با خصوصیات جذب بالا در پیوند با آلاینده‌ها ( پل زنی بین ذرات).
تشکیل هیدروکسیدهایی با شبکه های توری مانند و زدودن آلاینده ها از محلول ( انعقاد جاروبی).
اکسیداسیون آلاینده‌ها به ترکیباتی با سمیت کمتر.
حذف آلاینده‌ها بوسیله ی شناورسازی الکتریکی و چسبیدن حباب های گازهای الکترولیتی به ذرات آلاینده

فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکی برای تصفیه آب/فاضلاب صنایع مختلف شامل موارد زیر استفاده می شود:
تصفیه آب های زیرزمینی
تولید آب آشامیدنی با کیفیت
تصفیه فاضلاب نواحی روستایی و دورافتاده
تصفیه فاضلاب صنایع نساجی، رنگرزی، دباغی و چرم سازی
تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری
تصفیه فاضلاب های حاوی فنل، آرسنیک
تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با بار آلی بالا
تصفیه فاضلاب های صنایع نفتی
تصفیه فاضلاب صنایع دامداری و کشتارگاه ها
تصفیه فاضلاب واحدهای کارواش و قالیشویی

مزایای این فرایند شامل موارد زیر است:
تولید آب باکیفیت، فاقد رنگ و بو
نیاز به تجهیزات ساده و سادگی در عملیات
هزینه نصب و راه اندازی پایین و هزینه عملیاتی اندک
بهره برداری خودکار و پیوسته
نیاز کم به تعمیر و نگهداری
عدم نیاز به مواد شیمیایی و در نتیجه عدم نیاز به تصفیه آلاینده های ثانویه
تولید لجن پایین و سهولت در جداسازی و آبگیری لجن
سهولت در جداسازی مواد منعقد شده توسط فیلتراسیون
انتقال ذرات آلاینده به سطح محلول از طریق حباب ها و در نتیجه تغلیظ، جداسازی و جمع آوری ساده آلاینده ها از محلول
توانایی تصفیه تغییرات زیاد در مشخصات جریان و حضور چندین آلاینده متفاوت
امکان استفاده از فرایند در نواحی روستایی و دورافتاده با نصب صفحات خورشیدی و بدون نیاز به جریان الکتریسیته