فرایند الکترودیالیز(Electrodialysis -ED):

ED جزو فرایندهای جداسازی غشایی است و نیروی محرکه انتقال یون‌ها در این فرایند اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شده میان یک آند و یک کاتد است که باعث انتقال یون‌ها به خارج از محیط آبی و تصفیه آب می‌شود. هنگامی که یک میدان الکتریکی توسط الکترودها اعمال می‌شود، بار ظاهر شده در سطح آند مثبت و در سطح کاتد منفی می‌شود که باعث ایجاد یک میدان الکتریکی میشود.
این میدان سبب مهاجرت یون‌های مثبت (کاتیون‌ها) به سمت کاتد و یون‌های منفی (آنیون‌ها) به سمت آند می‌شود. در حین فرایند مهاجرت، آنیون‌ها از غشا‌ءهای انتخاب پذیر آنیونی عبور می‌کنند اما توسط غشا‌ءهای انتخاب‌پذیر کاتیونی بازگردانده می‌شوند. مشابه این عمل برای کاتیو‌ن‌ها در مواجهه با غشا‌ءهای کاتیونی و آنیونی اتفاق می‌افتد. در نتیجه این اتفاقات غلظت یون در بخش‌های مختلف به صورت متناوب بسیار کاهش یافته و افزایش می‌یابد و در انتها یک محلول رقیق عاری از یون و یک محلول تغلیظ شده بعنوان آب شور یا غلیظ شده از سیستم خارج می‌شود.
فضای بین دو غشای غیر همنام سل نامیده می شود. همچنین در این فرایند از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شود.

یک سیستم الکترودیالیز متشکل از چند جزء اصلی است:

غشاء (کاتیونی و آنیونی): غشاهای سیستم الکترودیالیز صفحات متخلخلی از جنس رزین‌های تعویض یونی هستند و باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب تحت فشار
قابلیت عبور یون به صورت انتخابی (مثبت یا منفی)
هدایت جریان الکتریکی
پایداری در محلول آبی
پایداری دمایی در بالاتر از ۴۵ درجه سلسیوس
پایداری در برابر فشار اسمزی
مقاوم در برابر انواع رسوبات و لجن‌ها
الکترودها:
الکترودهای مورد استفاده در الکترودیالیز می‌توانند از جنس تیتانیم یا نیوبیوم بوده که به وسیله پالادیوم یا پلاتین پوشش داده شده‌اند تا در برابر محیط‌های اسیدی، قلیایی و ولتاژ اعمال شده مقاوم باشند.
جداکننده پلیمری (Spacer):
غشاءها توسط جداکننده‌های پلیمری از یکدیگر مجزا می شوند. به طور معمول ضخامت این توری‌ها در بین فضای بین غشاءها نیم میلی متر و در کنار الکترودها یک میلی متر است.
پمپ ها:
پمپ های مورد استفاده در دستگاه های الکترو دیالیز فشار پایین و از انواع معمولی هستند.