پروژه پگاه با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز

پروژه قند ارومیه با ظرفیت 720 متر مکعب در شبانه روز
2020/09/14
پروژه پتروشیمی کاویان (دریایی) با ظرفیت 70 متر مکعب در شبانه روز
2020/09/15
نام کارفرما: شرکت پگاه                            محل پروژه:کرمان
ظرفیت: 400 متر مکعب در شبانه روز              طراحی، ساخت و راه اندازی: تکاب پیشرو پویا                                                           
تاریخ ارسال:  99/04/01                               نوع فرآیند: RO
ریکاوری:  80%                                          1308mg/l :TDS Inlet                                                          

نظرات بسته شده اند