پروژه پتروشیمی کاویان (دریایی) با ظرفیت 70 متر مکعب در شبانه روز

پروژه پگاه با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز
2020/09/14
پروژه فلاحیه رفسنجان با ظرفیت 2200 متر مکعب در شبانه روز
2020/09/16
نام کارفرما: پتروشیمی کاویان (دریایی)                           محل پروژه:عسلویه
ظرفیت: 70 متر مکعب در شبانه روز              ساخت و راه اندازی: تکاب پیشرو پویا                                                           
تاریخ ارسال:  99/05/28                               نوع فرآیند: RO
ریکاوری:  40%                                           43000mg/l :TDS Inlet                                                          

نظرات بسته شده اند