2020/09/20

ارتقاء عملکرد و کاهش هزینه سیستم RO با ورودی آب دریا با استفاده از اولترافیلتراسیون به عنوان پیش‌تصفیه

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Improved-Performance-And-Cost-Reduction-Of-RO-Seawater-Systems-Using-UF-Pretreatment-1.pdf
2020/09/20

اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و ارزیابی آن به عنوان پیش‌تصفیه جهت سیستم RO

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Wenten-ULTRAFILTRATION-IN-WATER-TREATMENT-AND-ITS-EVALUATION-1.pdf
2020/09/20

تصفیه آب با نانو مواد جدید

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/water-12-01507.pdf
2020/09/20

جنبه‌های عملیاتی طراحی سیستم‌های ناپیوسته RO جهت شیرین‌سازی اقتصادی آب دریا

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Swaminathan-2019-Practical-aspects-of-batch-RO-design-for-energy-efficient-seawater.pdf
2020/09/20

پیشرفت‌های اخیر در غشاهای UF و سیستم‌های تصفیه آب

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Moslehyani-2019-Recent-Progresses-of-UF-membtane-and-processes-in-water-treatment.pdf
2020/09/20

طراحی بهداشتی و استریل سیستم‌های UF-دیافیلتراسیون

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Madsen-2001-Design-of-sanitary-and-sterile-UF-and-diafiltration-plants.pdf
2020/09/19

طراحی منحصر به فرد یک سیستم RO جهت تصفیه آب زیرزمینی لب‌شور

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Haidari-2015-PURO-A-unique-RO-design-for-brackish-groundwater-treatment.pdf
2020/09/19

طراحی نوین و کنترل عملیاتی سیستم ترکیبی NF-RO به همراه بک واش ریجکت RO

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Gao-2016-Novel-design-and-operational-control-of-integrated-ultrafiltration.pdf
2020/09/19

بهینه‌سازی چند هدفه واحدهای RO با استفاده از روش NGSA

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/291507151.pdf