2020/09/20

ارتقاء عملکرد و کاهش هزینه سیستم RO با ورودی آب دریا با استفاده از اولترافیلتراسیون به عنوان پیش‌تصفیه

Improved Performance And Cost Reduction Of RO Seawater Systems Using UF Pretreatment (1)
2020/09/20

اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و ارزیابی آن به عنوان پیش‌تصفیه جهت سیستم RO

Wenten ULTRAFILTRATION IN WATER TREATMENT AND ITS EVALUATION (1)
2020/09/20

تصفیه آب با نانو مواد جدید

Water 12 01507
2020/09/20

جنبه‌های عملیاتی طراحی سیستم‌های ناپیوسته RO جهت شیرین‌سازی اقتصادی آب دریا

Swaminathan 2019 Practical Aspects Of Batch RO Design For Energy Efficient Seawater
2020/09/20

پیشرفت‌های اخیر در غشاهای UF و سیستم‌های تصفیه آب

Moslehyani 2019 Recent Progresses Of UF Membtane And Processes In Water Treatment
2020/09/20

طراحی بهداشتی و استریل سیستم‌های UF-دیافیلتراسیون

Madsen 2001 Design Of Sanitary And Sterile UF And Diafiltration Plants
2020/09/19

طراحی منحصر به فرد یک سیستم RO جهت تصفیه آب زیرزمینی لب‌شور

Haidari 2015 PURO A Unique RO Design For Brackish Groundwater Treatment
2020/09/19

طراحی نوین و کنترل عملیاتی سیستم ترکیبی NF-RO به همراه بک واش ریجکت RO

Gao 2016 Novel Design And Operational Control Of Integrated Ultrafiltration
2020/09/19

بهینه‌سازی چند هدفه واحدهای RO با استفاده از روش NGSA

291507151